Чаш уругну шын чемгерери.
Республиканская
детская
больница
График работы:
Пн-Пт с 08:00 до 18:00. Приём только по предварительной записи.
Обед с 12:00 до 13:00
Сб:09:00-15:00 прием дежурного педиатра
Адрес:
Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Кечил-оола 2,Б
эл.почта: rdb.tuva@yandex.ru

Чаш уругну шын чемгерери.

← Предыдущая Следующая →

Ада-иези чаш уруг торуттунуп кээрге-ле кадык чаагай оссун дээш хумагалап карактаар болгаш,  ижер-чиир ажын-чемин кончуг таарыштырар чораан.

Чаа төрүттүнген чашка авазының эмииниң сүдү эң-не чаагай суксун-чем, эң-не ажыктыг эм-таң болур дээрзин амгы үениң авалары барык шуптузу билир апарган. Эмиг сүдүнде бар бүдүмелдер чаш төлдү чүгле тоттуруп, семиртир эвес, а аарыглардан камгалаар болгаш чаш организмниң, доругуп-быжыгарынга улуг салдарны чедирер, угаан-медерелдиң сайзыраарынга идиг бээр болур. Авазынын эмиг судун бир харлыынга чедир ээп өскен төл белен-селен аарбас болур Оон аңгыда, эмиг эмзирери авазы биле чаш төлүнүң аразынга кайгамчык чоок, эргим хамаарылгаларньң тургустунарынга дузалаар. Бо бүгү ажыктыг шынарларны кылымал сүттер берип шыдавас.

Чаш төл төруттунери билек, ону иезиниң ижин кырынга, кеш өйдуктурулгезин чорудары–биле салыр. Херээжен кижиге кеш өйдуктурулгезинин  чугулазын эмчилер тайылбырлап бээр. Кешти кешке өйдуктурулгезинин дегжилгези 20 минуттан эвээжевес болур. Оон соонда чаа төруттунген төлдун эге чуулдазын чорудар. Ол уеге чедир чаш кижинин эмиг дилээр чуткулу, сордунар, ажырар рефлекстери ажылдап эгелээр. Неонатологтун болгаш акушер-гинекологтун хайгааралыбиле акушер биле уруглар сестразы ону иезинин хөрээнге чедирип 30 хире минут эмиг алзыр. Чаштарны шактап  эвес, оларны медээ демдектерин езугаар эмзирип чемгерерин деткиир. Эмигден  чемгертип турар чаш төлге эмистик, хей-соска янзылыг кандыг-даа оожургадыкчы аргалаашкын херекселдерин бербес болза эки. Ие биле чаш 24 шак иштинде кады болур.Чаштын орунчугажы иении-биле чангыс деңелге, кожа турар,чашты чанынга ап алырынга ол эптиг. Уругнун чыды, хевири болгаш ыглап медээлээри иени хөөн киирип, эмигнин суттелиишкинин ковудедир. ,Уруг кажан медээлейдир ургулчу эмзирер болза эки. Уруг аксын ажып ,эмдинип, бажын шимчедип,эмиг дилеп, алгыра каап чытса, ол чемнениксээни ол. Чашты чемгерер уеде дыңзыдыр ораавас, чөргекке сула чыттырар. Эмигден хереглээни-биле чемненген туңнелинде, оон кили немежир,иениң эмиг бези кадыыр, хорлаар чоруу эвээжээр,уругну эмзирип өөредири чиигээр. Божаан соонда ундур бижиткен иелер эмигден чемгерилгеге айтырыг тургустунуп келген таварылгада участогунуң бичии уруглар эмчизи  биле  сестразындан сумени айтырар.

Рисунок3

 

Адрес:
Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Кечил-оола 2,Б

Оставить обращение
Загрузка файла:
не более: 1